• Log in om onze prijzen te zien
  • Persoonlijke aanpak
  • Grote keuze aan losse thee en koffie

Privacy Policy

Deze “Privacy & Cookieverklaring” regelt de verwerking van jouw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Flavor Gifts, met maatschappelijke zetel te Edingsesteenweg 3, 1755 Gooik en met K.B.O.-nummer 0765.970.101 (hierna: “Flavor Gifts”).

Lees deze Privacy & Cookieverklaring aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door onze website toegankelijk via volgende link: www.flavor.gifts (hierna: “de Website”) te bezoeken of te gebruiken, door de aankoop van producten of het beroep doen op de diensten aangeboden door ons en/ of door ons te contacteren, verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacy & Cookieverklaring.

Wij stellen ons aan de hand van deze Privacy & Cookieverklaring in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

1. Welke persoonsgegevens verwerken we?

Onder ‘gegevensverwerking’ wordt verstaan: elke mogelijke bewerking die op persoonsgegevens wordt uitgevoerd, zoals verzamelen, gebruiken, ordenen, bewaren, wijzigen, actualiseren, opvragen, raadplegen, verspreiden, archiveren, wissen, beheren, vernietigen of meedelen.

Indien je ons contacteert (b.v. per e-mail, telefoon, contactformulier,…) zullen wij de persoonsgegevens verwerken die je ons zelf overmaakt.

Indien je een bestelling plaatst bij ons: je facturatiegegevens (bedrijfsnaam, BTW-nummer, maatschappelijke zetel), leveringsadres (indien dit verschillend is) alsook de naam en contactgegevens van een contactpersoon.

De persoonsgegevens die we verwerken via cookies, kan je terugvinden in artikel 8.

2. Wat zijn de doeleinden en rechtsgrond voor de verwerking?

We verwerken jouw persoonsgegevens om je vraag te kunnen beantwoorden op basis van jouw toestemming.

We kunnen jouw persoonsgegevens verwerken om de producten te leveren die je hebt besteld op basis van de uitvoering van een overeenkomst tussen ons.

Daarnaast kunnen we jouw persoonsgegevens ook verwerken om een factuur op te maken op basis van de uitvoering van een overeenkomst tussen ons en om onze boekhouding te voeren op basis van onze wettelijke verplichting.

Tot slot zullen we jouw persoonsgegevens eveneens gebruiken voor direct marketing, mits je hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming  of “opt-in” hebt gegeven. Je kan jouw toestemming op elk moment intrekken, zonder motivering en gratis door op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

Je bent niet verplicht omjepersoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten of producten onmogelijk is wanneer je de verwerking weigert.

3. Hoe beveiligen wejepersoonsgegevens?

Flavor Gifts heeft voldoende technische en organisatorische maatregelen getroffen om een veilige verwerking vanjepersoonsgegevens te garanderen. Deze maatregelen stemmen overeen met de aard van de persoonsgegevens en zijn evenredig met de mogelijke ernst van het risico. Het risico op accidentele of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging of toegang tot en enige andere ongeoorloofde verwerking van de gegevens is tot een minimum beperkt.

Jammer genoeg kan geen enkel risico volledig worden vermeden. Indien ongeoorloofde toegang wordt verkregen tot de IT-systemen van Flavor Gifts zullen we onmiddellijk alle mogelijke maatregelen treffen om de schade aan en/of de diefstal van de gegevens tot een minimum te beperken en de betrokken partijen te informeren.

4. Het verkopen of doorgeven van gegevens aan derde partijen

Flavor Gifts zal jouw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals omschreven in deze Privacyverklaring, of op basis van een wettelijke verplichting of in geval vanjevoorafgaande en expliciete toestemming of om de bestelling die je hebt geplaatst te kunnen uitvoeren.

In bepaalde gevallen kan het wel voorkomen dat Flavor Gifts jouw persoonsgegevens op basis van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Wij zullen in redelijkheid trachten jou op voorhand hierover te informeren, tenzij dit aan wettelijke beperkingen onderhevig zou zijn.

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Flavor Gifts, waarbij wij onze bedrijfsactiviteiten reorganiseren, overdragen, staken of indien wij failliet gaan, kan dit betekenen dat jouw persoonsgegevens aan nieuwe entiteiten of derden worden overgedragen die de bedrijfsactiviteiten van Flavor Gifts geheel of gedeeltelijk overnemen. Wij zullen in redelijkheid trachtenjeop voorhand op de hoogte te stellen van het feit dat wij jouw persoonsgegevens aan deze derden bekendmaken, maar je erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

5. Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de relatie tussen jou en ons.

6. Jouw rechten

Met betrekking totjouwpersoonsgegevens heb je ook een aantal rechten:

Recht op toegang en inzage.

Je hebt recht op inzage tot de persoonsgegevens die Flavor Gifts over jou heeft verzameld. Dit betekent dat je kan opvragen of wij persoonsgegevens over jou verzamelen, welke gegevens dat zijn, waarvoor Flavor Gifts die verwerkt en waarom, maar ook met welke categorieën van derden Flavor Gifts die eventueel deelt. Wil je jouw recht van toegang uitoefenen dan dien je bij de aanvraag een bewijs van identiteit te verschaffen zoals een kopie van de voorzijde vanjeidentiteitskaart. Dit kan via een e-mail naar [email protected].

Flavor Gifts heeft daarbij 30 dagen om jouw vraag te verwerken en te beantwoorden.

Recht op verbetering, verwijdering en beperking.

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens die onvolledig, fout, verouderd of ongepast zijn, te verwijderen of aanpassen. Hiervoor kan je contact opnemen met ons. Vervolgens past Flavor Gifts de informatie aan of verwijdert ze deze binnen de wettelijk vastgestelde termijnen. Flavor Gifts vraagt jou daarbij om ook zelf actief wijzigingen in jouw persoonsgegevens te melden zodat we jouw gegevens up-to-date kunnen houden.

Wanneer je een account hebt aangemaakt kan je je persoonsgegevens ook zelf verbeteren en aanpassen.

Recht op verzet tegen de verwerking van jouw gegevens voor direct marketing.

Je hebt het recht om, zonder opgave van reden, je te verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. Daarvoor kan je contact opnemen met Flavor Gifts per mail via [email protected].

Recht van vrije gegevensoverdracht.

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

Recht van intrekking van de toestemming.

Voor zover de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je steeds over het recht om die toestemming in te trekken.
 

Uitoefening van jouw toestemming.

Je kan jouw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar [email protected], per post naar Flavor Gifts, Edingsesteenweg 3, 1755 Gooik mits bijvoeging van een kopie van de voorzijde van jouw identiteitskaart.

Automatische beslissingen en profiling.

De verwerking van jouw persoonsgegevens omvat geen profiling en je zal door ons niet aan geautomatiseerde gegevensverwerking worden onderworpen.

Recht om klacht in te dienen:

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: [email protected]

7. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van jouw persoongegevens, te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan Flavor Gifts aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Ben je akkoord? Ja Nee Meer over cookies »